ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงิน ภาคปลาย ปีกาศึกษา 2556

         -นิสิตที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 สามารถติดต่อขอรับได้ ตั้งที่วันนี้ - 28 ก.พ. 57 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้อง csc link ชั้น 1 อาคารบริหาร (อ.1)

ตรวจสอบรายชื่อ

  รายชื่อ กรอ. รอบที่ 1   รอบที่ 2 

  รายชื่อ กยศ. รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลำดับที่ 1-994   ลำดับที่ 995-1988ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : Home