ประกาศอนุมัติรายเก่า กยศ.ต่อเนื่อง เพิ่มเติม

1. นิสิตที่มี่รายชื่อดังในประกาศรอบเพิ่มเติมสามารถเข้าทำสัญญาได้เลย
2. นิสิตที่ไม่มีมีรายชื่อในประกาศรอบเพิ่มเติมหรือรอบที่ผ่านๆมาให้เข้ามาติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิตภายในวันที่ 15 ต.ค.57
3. นิสิตที่มีชื่อในประกาศให้ตรวจสอบวงเงินการกู้ให้เรียบร้อยว่าตรงตามค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงหรือไม่
4. นิสิตที่มีรายชื่อดังในประกาศ ส่งสัญญาพร้อมเอกสารแนบในวันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 16 ชั้น 1

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้  ที่ยังไม่ส่งสัญญา/ส่งสัญญาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน ให้นำสัญญาพร้อมเอกสารแนบที่เรียร้อยมาส่งในวันที่ 29 ต.ค. 57เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 16 ชั้น 1 พร้อมกัน

**ในจุดไหนที่ไม่มั่นว่าจะต้องกรอกอะไรให้มากรอกในวันที่มาส่งสัญญา**

 

ประกาศรายชื่ออนุมัติเพิ่มเติม

ตัวอย่างการทำสัญญา

ประรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ./กรอ. และรายเก่า กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น รอบที่ 1

ผู้กู้ที่มีชื่อดังในประกาศขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้กู้รายใหม่ กยศ.และ กรอ. ประชุมวันที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 18.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)เริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป

2.ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประชุมวันที่ 16 ก.ย. 57 และวันที่ 17 ก.ย. เวลา 18.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16(อาคารสถานพยาบาล) ** เลือกเข้าวันไหนก็ได้ ** เริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป

3.ผู้กู้ที่ไม่มีรายชื่อดังในประกาศ หากมีข้อสงสัยสามารถเข้ามารับฟังซักถามได้ ทั้งผู้กู้รายใหม่ กยศ./กรอ. และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

                                   ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ 12/09/57

Navigator : Home