โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ขอเชิญนิสิต มก.ฉกส. ทุกชั้นปี  ร่วมใจกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มความสุขให้กับนนทรีอีสานสืบไป
 
ด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยวินัยนิสิต งานวินัยและกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต

โทร ๐๔๒-๗๒๕๐๘๒ ต่อ ๑๕๐๒

Navigator : ข่าวฝ่ายกิจการนิสิต โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔