โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ขอเชิญนิสิต มก.ฉกส. ทุกชั้นปี  ร่วมใจกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มความสุขให้กับนนทรีอีสานสืบไป
 
ด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยวินัยนิสิต งานวินัยและกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต

โทร ๐๔๒-๗๒๕๐๘๒ ต่อ ๑๕๐๒ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : ข่าวฝ่ายกิจการนิสิต โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔