รับสมัครสอบชิงทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนงลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์ ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้้กิดความเรียบร้อยทั่วถึงและเกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับทุนการศึกษา จึงได้จัดให้มีการสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีใดก็ได้
 2. สัญชาติไทย
 3. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. รายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 5. ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการขอรับทุน

 1. ใบสมัครขอรับทุนพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วติดใบสมัคร
 2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การสมัครขอรับทุน

 • ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 28 กันยายน 2555
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 ตุลาคม 2555
 • สอบข้อเขียน วันที่ 13 ตุลาคม 2555
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2555

การติดต่อ

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-4229429

Download หลักเกณฑ์การสมัคร

Download ใบสมัครขอรับทุน

Download หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Download แผนที่โรงงานสถานที่สอบ

ที่มา www.kmutt.ac.th
Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม รับสมัครสอบชิงทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์