รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา มก.ฉกส. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา มก.ฉกส.

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติ

1. เป็นนิสิตระดับ ป.ตรี ทุกคณะ สาขา ชั้นปี

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา / ขาดแคลนค่าครองชีพระหว่างศึกษา

3. ครอบครัวประสบปัญหา หรือมีความเดือดร้อนฉุกเฉินด้านต่างๆ

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดวินัยนิสิต

5. ยินดีช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

ขอรับใบสมัครด้วยการส่ง e-mail

มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ระบุหัวข้อว่า "ต้องการขอรับใบสมัครทุนการศึกษา มก.ฉกส."

 

ขยายเวลาส่งใบสมัคร ถึงวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555

ที่ งานบริการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4272-5082 ในเวลาราชการ

มีปัญหา...อย่าเก็บไว้คนเดียว

*หมายเหตุ : นิสิตที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนให้นำแบบฟอร์มใบสมัครมายื่นก่อนได้

และให้นำเอกสารที่ขาดมาเพิ่มเติมภายหลัง

 

Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา มก.ฉกส. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555