ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ยืมกยศ.และกรอ.2556

อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ยืม

1. แบบคำขอกู้ กยศ.101 พร้อมติดรูปถ่าย กรอกข้อมูลผ่านระบบสมัคร กยศ. (dbs.csc.ku.ac.th/studentloan/formlogin.jsp)  สำหรับผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่จากสถาบันอื่น(ผู้กู้ที่จะมายื่นกู้ต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ.101 เพื่อมาดำเนินการกรอกข้อมูลได้ download เพราะยังไม่สารถกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัคร กยศ. ของมหาวิทยาลัยฯได้
2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน จากระบบ e-studentloan (http://www.studentloan.or.th )
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด) หรือ หนังสือรับรอง เงินเดือนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง download
4. สำเนาบัตรราชการและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองรายได้ (กรณีไม่มีมีหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
6. สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัย (มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด) download 
8. ใบแสดงผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
9. สำเนาสัญญาเดิม (สำหรับผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น)

 

 

 

Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ยืมกยศ.และกรอ.2556