มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการกู้ กยศ. กรอ.ปีกาศึกษา2557

กำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ . ปีการศึกษา 2557 มก.ฉกส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:33 น.
อีเมล พิมพ์ PDF

ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงิน ภาคปลาย ปีกาศึกษา 2556

         -นิสิตที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 สามารถติดต่อขอรับได้ ตั้งที่วันนี้ - 28 ก.พ. 57 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้อง csc link ชั้น 1 อาคารบริหาร (อ.1)

ตรวจสอบรายชื่อ

  รายชื่อ กรอ. รอบที่ 1   รอบที่ 2 

  รายชื่อ กยศ. รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลำดับที่ 1-994   ลำดับที่ 995-1988

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:09 น.
อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อ มก.

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ระยะที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557
ที่ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2
*
 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมินจะนับเป็น 2 ชั่วโมงกิจกรรมใน transcript กิจกรรมของนิสิต
* นิสิตที่เข้าประเมินในระยะที่ 1 แล้วจะไม่สามารถเข้าประเมินได้ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : Home