รายงานการจองใช้จักรยานสีขาว 2567

ลำดับ รหัสนิสิต หรือเลขบัตรประชาชน (10 หลักสุดท้าย) ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเหตุ
16740100570นางสาวทอรุ้ง   อัมพวัน######9269
26740100794นางสาวนิรชา   ละออ######7953
36740101701นางสาวอรนลิน   กลางวงษ์######6170
46740400988นางสาวนฤมล   ราชคามินทร์######8667
59200021502นางสาวพิชญดา   นามวิชา######7242
66740100117นายกิตติศักดิ์   ไชยพันธ์######1207
76740400368นางสาวชญานุตม์   ถวิลการ######0413
86740401432นางสาวพรรณิกา   ศรีชมภู######1610
96740302028นางสาวบุญญพร   มะโนนึก######7592
106740300840นางสาวชญาดา   การุณ######2034
116740100711นางสาวนัจนันท์   นางาม######9520
126740202780นายเมธาวัช   กลิ่นเกษร######5711
136740302283นางสาวปวีณา   โคตรโยธี######4894
146740402182นางสาววันวิสา​   ดิษกิ่ง######9171
156740400301นางสาวจิรพัฒน์   ทองปอนด์######0840
169902121946นางสาวมนชญา   ลือราช######4823
179900690553นางสาวสุดารัตน์   พงษ์สุวรรณ######1764
186740300493นางสาวแก้วตา   เภาโพธิ์######6597
196740303125นายระพีพัตน์   ปัตโชติชัย######6483
206740401341นางสาวปานเรขา   นิ่มนวล######0286
216740100786นางสาวนิชาภา   พรมมา######7534
226740303620นายวุฒินันท์   ปรีชา######2530
236740200966นางสาวณัฏธิดาวงศ์   เสนาวงษ์######6577
241849901753นางสาววิชุอร   พิศภักตร์######5921
256740304487นายอมร   เมืองจันทร์######0135
266740401226นางสาวเบญญาภา   พ่อยันต์######2238
276740301970นางสาวนิสรีน   ยะโก๊ะ######7401
286740402935นางสาวอามีเน๊าะ   วาเตะ######4878
296740201808นางสาวนัจมี   สาแม######5283
306740302713นางสาวฟัรฮานา   โต๊ะเม๊าะ######8742
316740401127นางสาวนุรมี   สะสะ######1565
326740204216นายอับดุลฮาฟีซ   การี######6509
336740201915นางสาวนูรบีซมี   หามิ######5964
346740401135นางสาวนูอัยริส   อาแด######5024
356740302069นางสาวบุณณดา   แสงเย็นพันธุ์######3944
366740402877นางสาวอริสา   รัตนขันแสง######8604
371478600081นางสาวสุพิชชา   สุระนนท์######1147
386740300097นางสาวกมลธิดา   เหมะธุลิน######8004
396740300881นางสาวชฎาภรณ์   ปาระพิมพ์######9770
406740303323นางสาววรัญญา   แก้วคำสอน######0395
419200033194นางสาวมลฤดี   บุญสา######1292
426740401655นางสาวภัทรวดี   คิดถูก######5016
436740400210นางสาวขวัญใจ   อ้วนแพง######9769
446740401671นางสาวภัทรวดี   แสนหูม######1909
456740202806นายยุทธพล   สนสกุล######3508
469702242661นางสาวสุจิรา   ภูกิ่งหิน######7321
476740402240นางสาววิภาวี   อุ่นวิเศษ######0259
489900696586นางสาวปานตะวัน   วรรณรัตน์######9230
496740301657นางสาวธัญสิริ   ลิทาศรี######2862
506740304032นางสาวสิริรัตน์   แก่นลำพันธ์######9808
516740302226นางสาวปลายฝน   บุตรศรี######2964
521329901401นางสาววันวิสา   นพเก้า######2237
536740300790นางสาวจุฑารัตน์   เมืองโคตร######6790
546740302515นางสาวพรรณศิริ   จันทร์เต็ม######1746
550703746992นางสาวชลลดา   สุเมผา######4486
566740400137นางสาวกานดา   สาธา######0569
576740402349นางสาวศิรดา   สุขสร้อย######9230
586740300295นางสาวกัตติกา   รักษ์เจริญ######4319
591849901777นายอลงกรณ์   คำภูแสน######0842
606740100018นางสาวกชพร   แทนเตย์######7384
616740100026นางสาวกนกพร   ชาญฉลาด######1045
626740100042นางสาวกมลรัตน์   ยันต์สูงเนิน######0226
636740100661นางสาวธิดารัตน์   หาสุข######7610
649500061691นางสาวสุพิชชา   นึกถึง######6843
651801428287นายภูมิพัฒน์   คำภา######3235
666740304412นางสาวอนัญพร   นานาวัน######1028
676740303083นางสาวรดาา   สมศรี######2341
686740300733นางสาวจีรานัน   เกดา######0069
696740302358นางสาวปานตะวัน   รอดกริช######4777
709200034568นายนพพล   นาดอน######4885
711103704002นางสาวณัฐธิดา   ทั่วสุภาพ######6577
726740201634นางสาวธิดาวารี   สินทร######8943
736740300600นางสาวจันทร์จิรา   หลอดคำ######8487
746740303273นางสาววรพิชชา   แสนเมืองโคตร######7918
756740302911นางสาวภูริชญา   ภูช่างทอง######7507
766740203143นางสาววรรณพร   กิ้วลาดเเยง######3964
776740200057นางสาวกรรณิกา   วงค์น้อย######4153
789903283704นางสาวปานตะวัน   รอดกริช######4777
791309903283นางสาวปานตะวัน   รอดกริช######4777
806740401374นางสาวปิยะณัน   คำมีแตะ######1753
816740201857นายนันทิพัฒน์   ริตจะนัง######3831
829900540268นางสาวสิรามล   หอมยา######7005
835960300047นางสาวมูณี   อับดุลลาเตะ######4680
848000021999นายอิทธิมนต์   ธงหาร######8391
856740401697นายภานุรุจ   สายแวว######6029
866740200602นายเฉลิมเกียรติ   สระแก้ว######1151
876740203002นางสาวลภัสรดา   หิริสมบูรณ์######2489
886640302508นางสาวบัลกิส   ยีบากา######4198
896740202376นางสาวพัชรพร   ปัดถาวะโร######4150
906740205197นางสาวทิฆัมพร   ช่างปัน######2508
911471400107นางสาว ณัฐกุล   งอยภูธร######1663
920401298897นางสาวสุขิตา   สีดารักษา######5386
936740201998นายปรเมษฐ์   ราชิวงศ์######2228
946740407066นางสาววลัยพร   ขุมทอง######2470
951000265158นางสาววณิดา   พรมสอน######3760
966740406712นางสาวกนกพร   พรหมพิทักษ์######0376
976740306094นางสาวชวัลลักษณ์   ศรีบุรินทร์######6754
986740205262นายธีรเดช   ป้องปิ่น######5394
996740201691นางสาวธีราภรณ์   เชิงขุนทด######9910
1006740302614นางสาวพิมพ์ชนก   พิพัฒน์ผล######5145
1016740406845นางสาวนันทกานต์   คำน้อย######0725
1026740304024นางสาวสิริตา   คุณคำเท็ญ######4273
1036740302523นางสาวพัชรพร   ดงภูธร######0572
1046740300857นางสาวชญานี   คำสวัสดิ์######6158
1056740306060นางสาวชนิกานต์   วิจิตรขจี######2544
1066740301608นางสาวธนิดา   โอชารส######1338
1076740401598นางสาวฟิรฮานา   มะลี######5303
1089900591925นายสุทธิรักษ์   สงคราม######5105
1099301176358นางสาววิมลพรรณ   ดีทอง######1488
1101409400024นางสาวธิดาวารี   สินทร######8943
1116740301988นางสาวนุจริน   สืบมา######6490
1126640301773นายธนพล   อิศรางกูร ณ อยุธยา######6403
1136740205106นางสาวชัชนัน   บุญเหลือง######5066
1147100039679นางสาวปิยะฉัตร   บัวลอย######7322
1156740301152นางสาวเซ้นเซญ่า   แก้วเพ็ง######8988
1168400066346นางสาวปนัดดา   ไตรเสนีย์######0448
1179901352172นางสาวหทัยรัตน์   บุตรโสภา######7002
1186740205817นางสาวอนัญญา   ด่านสมัคร######9828
1196740407074นางสาววิภาดา   พรมโคตร######1527
1206740400665นายณัฐวัฒน์   วงค์ตาผา######9814
1216740305997นางสาวเกล็ดดาว   เหล่านุกูล######0246
1226740304404นางสาวอนัญญา   ปกติ######0645
1231469900725นายสุวัฒน์ชัย   บุญสิทธิ์######7414
1246740303646นายศรัทธา   แวงวัน######3527
1259400022579นางสาววัลลภา   ปักษาไพร######3382
1261239900410นายอภิสิทธิ์   โพธิ์กระสังข์######6497
1276740300147นางสาวกรรณิกา   ชินเสริม######0392
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทร หมายเหตุ